Date:
06 August 2021
Salary:
£15,936
Location:
Wales

Appointment of Independent Member - Third Sector

Remuneration for this post is £15,936 based on time commitment of 4 days per month, subject to organisational demands, but is often higher than the minimum requirement.

We are recruiting to Betsi Cadwaladr University Local Health Board, the largest health organisation in Wales, serving Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Flintshire and Wrexham.  Details of the role are set out below.  If you are a dynamic individual who shares our vision to provide a patient centred service, have a genuine desire to play a full and active role in the governance of the Health Board, and want to make a real difference to the lives of the people of north Wales, we would like to hear from you.    This is a pivotal time for you to join a forward thinking organisation which continues to respond to the COVID-19 pandemic and its impact, including work to reinstate our planned care pathways and to begin to tackle the waiting list position.  We will also be focusing on primary and community care services, improving unscheduled and emergency care, and mental health services.  

We have recently been de-escalated from Special Measures to Targeted Intervention status and our new Chief Executive and I are keen to drive through the further improvements needed for the benefit of our patients and service users. 

This Board is made up of a number of Executive and Independent Members.  Each Independent Member role has a specific remit.  For this vacancy we are looking to recruit an Independent Member who can represent the Third Sector.  Primarily, you will have knowledge and experience in this area and the ability to apply this knowledge and understanding strategically for the benefit of the Board.

You will also need to play a full and active role in the corporate and clinical governance of the Health Board, work closely with other public, private and voluntary organisations, and make sure that the views of patients, carers and families are fully involved in helping to shape, develop and improve services.  The successful applicant will also display the right values and behaviours - for example impartiality, openness and honesty.

The appointment will be made on merit, although we are particularly interested to hear from all under-represented groups. 

Currently, the majority of our meetings are being held virtually, and moving forward, we intend to have a blended approach between face-to-face and virtual meetings.    It is the policy of the Welsh Government to promote and integrate equality of opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies.  

Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.   
The closing date for receipt of applications is 6 August 2021 at 16:00.  Application forms received after this date will not be considered.  It is expected to hold interviews during September.
 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Penodi Aelod Annibynnol - Trydydd Sector 

Y tâl ar gyfer y swydd hon yw £15,936 yn seiliedig ar ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis, yn amodol ar ofynion sefydliadol, ond yn aml mae’n uwch na'r gofyn sylfaenol.

Rydym yn recriwtio i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr, y sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, sy'n gwasanaethu Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Nodir manylion y rôl isod. Os ydych chi'n unigolyn deinamig sy'n rhannu ein gweledigaeth i ddarparu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar y claf, ac os oes gennych awydd gwirioneddol i chwarae rhan lawn a gweithredol yn llywodraethiant y Bwrdd Iechyd, ac eisiau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau trigolion Gogledd Cymru, hoffem glywed gennych. Mae hwn yn gyfnod allweddol ichi ymuno â sefydliad blaengar sy'n parhau i ymateb i bandemig Covid-19 a'i effaith, gan gynnwys gwaith i adfer llwybrau gofal a gynlluniwyd ac i ddechrau mynd i'r afael â rhestrau aros. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar wasanaethau gofal cychwynnol a chymunedol, gwella gofal heb ei drefnu a gofal mewn argyfwng, a gwasanaethau iechyd meddwl.

Mae’r Mesurau Arbennig sydd yn eu lle wedi gostwng yn ddiweddar i statws Ymyrraeth wedi’i Dargedu ac mae ein Prif Weithredwr newydd a minnau’n awyddus i yrru yn eu blaen y gwelliannau pellach sydd eu hangen er lles ein cleifion a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae'r Bwrdd yn cynnwys nifer o Aelodau Gweithredol ac Annibynnol. Mae gan bob Aelod Annibynnol gylch gwaith penodol. Mae’r swydd wag hon yn gofyn am Aelod Annibynnol a all gynrychioli'r Trydydd Sector. Yn fwyaf pwysig, bydd gennych wybodaeth a phrofiad yn y maes hwn a'r gallu i gymhwyso'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth hon yn strategol er budd y Bwrdd.

Bydd angen ichi hefyd chwarae rhan lawn a gweithredol yn llywodraethiant corfforaethol a chlinigol y Bwrdd Iechyd, gweithio'n agos gyda sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill, a sicrhau bod barn cleifion, gofalwyr a theuluoedd yn chwarae rhan lawn mewn helpu i siapio, datblygu a gwella gwasanaethau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn arddangos gwerthoedd ac ymddygiadau cadarn - yn cynnwys bod yn ddiduedd, agored a gonest.

Gwneir y penodiad ar sail teilyngdod, ond mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan y holl grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Ar hyn o bryd, mae mwyafrif ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithiol, ac wrth symud ymlaen, rydym yn bwriadu cael dull cyfun gyda chyfuniad o gyfarfodydd wyneb yn wyneb a rhithiol.

Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal i bob agwedd o’n busnes gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. 
 
Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion ymgeisio teg ac agored yn berthnasol a bydd penodiadau'n cael eu gwneud yn ôl teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 6 Awst 2021 i 16:00. Ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod Medi.

PLEASE NOTE:

We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on LGBT Media requesting bank account details please email webmaster@lgbtequality.co.uk

Job Alerts